Điều lệ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu

 

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU 

 

Điều 1:
n và trụ sở của Liên hiệp Hội

 1. Tên gọi bằng tiếng Việt “Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu„ bằng tiếng Séc: “Konfederace svazů Vietnamců v Evropě z.s„ bằng tiếng Anh: “Confederation of vietnamese associations in europe„.
  2. Trụ sở của Liên hiệp Hội: V Lužích 735/6, Praha – Libuš, 142 00 – Cộng hòa Séc; E-mail: [email protected] ; Website: www.lhvneu.com
 2. Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại Châu Âu hoạt động tại Cộng hòa Séc và trên toàn lãnh thổ Châu Âu, có trụ sở tại Praha.

 

Điều 2:
Mục đích của Liên hiệp Hội

Mục đích các hoạt động của Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại Châu Âu là:

 1. Củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ giữa người Việt Nam với nhau trong khuôn khổ cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu.
 2. Củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác trong mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội giữa Việt Nam và Châu Âu, đóng góp tích cực vào việc bảo tồn những quan hệ tốt đẹp giữa các nước châu Âu và Việt nam.
 3. Ủng hộ và giúp đỡ các công dân Việt nam hòa nhập vào cộng đồng châu Âu.
 4. Cổ vũ hội viên giữ gìn tình cảm dân tộc, duy trì truyền thống và tập quán của dân tộc mình trên lãnh thổ các nước châu Âu có người Việt nam sinh sống.
 5. Quan tâm và giúp đỡ những người Việt nam ở châu Âu có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ nhỏ mồ côi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa.
 6. Cùng phối hợp với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức xã hội phi lợi nhuận tại Séc, Châu Âu và Việt nam để cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng Việt nam tại Châu Âu.
 7. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm văn hóa cho cộng đồng Việt nam tại Châu Âu cũng như những ấn phẩm bằng tiếng bản địa trong Châu Âu.
 8. Tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội đoàn người Việt tại châu Âu.

 

Điều 3:
Các hình thức hoạt động của Liên hiệp Hội

Để đạt được những mục đích nêu trên, Liên hiệp Hội sẽ hoạt động bằng các hình thức như sau:

 1. Cùng các cơ quan Đại diện có thẩm quyền của Việt nam và các nước châu Âu tổ chức các buổi tọa đàm, giảng bài và hội thảo cho các công dân Việt nam và gốc Việt nam đang sống tại Châu Âu .
 2. Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp đỡ các hoạt động của các doanh nghiệp Việt nam trong khuôn khổ pháp luật Châu Âu cũng như giúp đỡ quá trình hội nhập của cộng đồng Việt nam vào các nước Châu Âu.
 3. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Séc và Châu Âu đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm luật pháp của người Việt nam tại Châu Âu.
 4. Tạo điều kiện và giúp đỡ các tổ chức hội đoàn của người Việt làm đề án xin tài trợ từ Châu Âu cho các dự án cụ thể.
 5. Xuất bản các tài liệu bằng tiếng các nước trong châu Âu cũng như tiếng Việt, các trang web, báo giấy, truyền thanh, truyền hình và các tài liệu khác để đạt được mục đích của Liên hiệp.
 6. Hợp tác có hiệu quả cùng các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người nước ngoài sống tại Châu Âu và các tổ chức của chính phủ cũng như phi chính phủ khác để trao đổi kinh nghiệm và thông tin.
 7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội khác trong khuôn khổ cộng đồng người Việt nam sinh sống tại Châu Âu với sự tham gia của các cộng đồng người nước ngoài khác.

 

Điều 4:
Hội viên và Hội phí

 1. Hội viên của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu: Có thể là các tổ chức, hội đoàn của người Việt nam đang hoạt động tại Châu Âu; cũng có thể là các cá nhân công dân Việt Nam, công dân Châu Âu có gốc Việt Nam đang sống tại Châu Âu có độ tuổi từ 18 trở lên, tuân thủ theo điều lệ của Liên hiệp Hội, đăng ký danh sách Hội viên với Ban chấp hành Liên hiệp Hội và đóng tiền hội phí theo qui định của Liên hiệp Hội.

Hội viên danh dự: Hội viên danh dự là hội viên có nhiều cống hiến cho Hội, tuân thủ theo điều lệ của Hội, tích cực tham gia các hoạt động vì mục đích của Hội. Hội viên danh dự không phải đóng tiền hội phí nhưng có thể tài trợ cho các hoạt động của Hội. Hội viên danh dự do Ban chấp hành hội đề cử và kết nạp.
a) Những cá nhân, tập thể không được tiếp nhận là hội viên Liên hiệp Hội không có quyền khiếu nại nhưng có quyền nộp đơn tiếp sau thời hạn là 12 tháng kể từ ngày bị từ chối.

 1. b) Quyền hội viên kết thúc khi:
 • Hội viên thông báo bằng văn bản về việc xin ra khỏi Liên hiệp Hội (hội phí trong trường hợp này không được trả lại).
 • Không nộp hội phí.
 • Vi phạm điều lệ, bị Liên hiệp Hội gạch khỏi danh sách Hội viên.
 • Hội viên qua đời
 • Hội viên tập thể giải tán tổ chức của mình
 • Khi Liên hiệp Hội giải thể.
 1. Quyền lợi của hội viên:
 • Được tham gia miễn phí tất cả các hoạt động do Liên hiệp Hội tổ chức.
 • Được nhận miễn phí tất cả các văn bản, ấn phẩm do Liên hiệp Hội phát hành.
 • Được ứng cử vào tất cả các cương vị lãnh đạo Liên hiệp Hộ
 • Được bầu các thành viên của ban chấp hành và thành viên của ban kiểm tra
 1. Trách nhiệm của Hội viên:
 • Tùy theo khả năng đóng góp vào việc thực hiện mục đích của Liên hiệp theo Điều lệ.
 • Hoàn thành có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao.
 • Đóng hội phí.

Điều 5:
Tổ chức của Liên hiệp Hội

 Các cơ quan của Liên hiệp Hội gồm:

Đại hội hội viên hoặc đại biểu hội viên của Liên hiệp Hội.
Ban chấp hành Liên hiệp Hội.

Ban kiểm tra Liên hiệp Hội.

Hội đồng Tư vấn Liên hiệp Hội.

Các Hội thành viên và các Chi hội của các Hội thành viên.

 1. Đại hội hội viên hoặc đại biểu hội viên: là cơ quan tối cao của Liên hiệp Hội, được hình thành bởi các đại biểu, có quyền bầu cử quyết định Ban chấp hành và Ban kiểm tra của Liên hiệp Hội. Các đại biểu tham dự Đại hội được bầu tại các Hội thành viên theo nguyên tắc do Ban chấp hành Liên hiệp Hội đề ra. Đại hội hội viên hoặc đại biểu hội viên diễn ra 4 năm một lần. Trong trường hợp có ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội ký đơn đề nghị triệu tập họp Đại hội bất thường, lúc đó Đại hội bất thường sẽ được triệu tập trước thời hạn.Đại hội hội viên hoặc đại biểu hội viên có trách nhiệm:
  –  Bàn bạc và thông qua các hoạt động của Liên hiệp Hội kể cả việc hạch toán các vấn đề tài chính và các khoản khác trong thời kỳ đã qua.

– Thông qua điều lệ Liên hiệp Hội, quyết định giải thể Liên hiệp Hội.
–  Bầu ban chấp hành. Sau đó ban chấp hành tiến hành bầu Chủ tịch, bầu các phó Chủ tịch,

–  Bầu ban kiểm tra.

–  Bầu chủ tịch và các thành viên Hội đồng tư vấn.

–  Thông qua tiếp nhận Hội viên
–  Bàn bạc các sửa đổi điều lệ (nếu như Đại hội đại biểu hội viên yêu cầu) và những việc khác có trong chương trình của đại hội đã được các đại biểu thông qua.

Đại hội Liên hiệp Hội hợp lệ khi có ít nhất là 1/3 số đại biểu chính thức tham dự. Trong trường hợp số đại biểu ít hơn thì đại hội sẽ lùi lại nửa tiếng và tiếp tục đại hội với số lượng đại biểu có mặt và mọi nghị quyết thông qua đều hợp lệ nếu quá bán.

 1. Ban chp hành: Là cơ quan điều khiển các hoạt động của Liên hiệp Hội giữa hai kỳ Đại hội. Ban chấp hành do Đại hội hội viên bầu ra, tổng số thành viên BCH do Đại hội qui định với nhiệm kỳ 4 năm. Hình thức bầu do Đại hội biểu quyết. Các ủy viên Ban chấp hành có thể bị bãi nhiệm trước kỳ hạn trong hội nghị ban chấp hành thường kỳ nếu như vi phạm nhiều lần các qui định của Liên hiệp Hội (không tham dự họp BCH thường kỳ từ 3 lần liên tục trở lên, không đóng tiền BCH phí…) khi có ít nhất ¾ số ủy viên ban chấp hành dự họp thông qua. Tùy thuộc vào tình hình phát triển của các Hội thành viên hoặc kết nạp thêm Hội thành viên mới mà có thể đề nghị bổ sung ủy viên Ban chấp hành tại các cuộc họp thường kỳ của Ban chấp hành Liên hiệp Hội khi có ¾ số ủy viên Ban chấp hành dự họp thông qua.

Ngay tại Đại hội, Ban chấp hành sẽ bầu ra Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch. Chủ tịch Liên hiệp Hội có quyền chọn Chánh văn phòng và Người phát ngôn của Liên hiệp Hội.

 1. Ban kiểm tra: gồm 3 thành viên, đứng đầu là Trưởng ban, nhiệm kỳ 4 năm. Trưởng ban kiểm tra có quyền tham gia tất cả các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội nhưng không có quyền bỏ phiếu.
 2. Hội đồng tư vấn : Hội đồng tư vấn là tổ chức danh dự của Hội, là những người được tuyển chọn từ đội ngũ những người làm khoa học, văn hóa, chính trị …, họ là những người có uy tín và có thiện chí với những hoạt động của Liên hiệp Hội và giúp đỡ Liên hiệp Hội hoàn thành sứ mệnh của mình.

Thành viên của hội đồng tư vấn được Ban chấp hành Liên hiệp Hội đề cử thông qua sự hợp tác của họ với Liên hiệp Hội. Vì là tổ chức danh dự nên không ứng cử mà phải qua đề cử. Số lượng thành viên không hạn chế, nhiệm kỳ của Hội đồng tư vấn là 4 năm.

Thành viên của hội đồng tư vấn có quyền tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành và có quyền yêu cầu Ban chấp hành trả lời những câu hỏi liên quan tới sự hoạt động của Liên hiệp Hội.

 1. Các Hội thành viên và các Chi hi của các Hội thành viên: Các Hội thành viên có thể phối hợp với Liên hiệp Hội trong một số hoạt động cụ thể trên cơ sở đề nghị của Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội có thể mở rộng bằng cách kết nạp bổ sung các Hội thành viên mới khi họ đăng ký với Ban chấp hành Liên hiệp Hội. Tùy theo nhu cầu thực tế, các Hội thành viên của Liên hiệp hội có thể thành lập các chi hội của mình và bầu các chức danh cho chi hội đó. Tất cả các chi hội đó đều phải thông báo thường xuyên các hoạt động của mình với Ban lãnh đạo Hội thành viên.

 

Điều 6:

Đại diện pháp lý của Liên hiệp Hội

 1. Chủ tịch BCH Liên hiệp Hội là người đại diện pháp lý của Liên hiệp Hội.
 2. Chủ tịch Liên hiệp Hội có thể ủy quyền cho những thành viên của Ban chấp hành trong từng vụ việc cụ thể.
 3. Chủ tịch Liên hiệp Hội hoặc những người được ủy quyền phải thông báo các hoạt động của mình cho BCH Liên hiệp Hội tại cuộc họp gần nhất.
 4. Chủ tài khoản của Liên hiệp Hội là Chủ tịch. Chủ tịch có thể đề cử thêm 01 Ủy viên BCH đồng chủ tài khoản.

 

Điều 7:
Tài chính của Liên hiệp Hội

 1. Liên hiệp Hội là tổ chức phi lợi nhuận do vậy nguồn tài chính hoạt động chủ yếu là từ hội phí, tài trợ và quà tặng. Ngoài ra để đạt được mục đích của mình Liên hiệp Hội sẽ lập các dự án cụ thể để xin tiền tài trợ của các tổ chức chính phủ cũng như phi chính phủ của Liên minh Châu Âu.
 2. Mọi chi phí của Liên hiệp Hội phải tuân thủ các quy định trong điều lệ và trong kế hoạch đã được Liên hiệp Hội thông qua.
 3. Ban chấp hành Liên hiệp Hội có thể quyết định hỗ trợ tài chính cho các Hội thành viên của mình.
 4. Mọi hoạt động chi tiêu tài chính của Liên hiệp Hội phải tuân thủ các qui định của Ban chấp hành.
 5. Tài chính của Liên hiệp Hội phải được quyết toán vào thời điểm nộp tờ khai thuế theo luật quy định.
 6. Liên hiệp Hội có quyền thu lệ phí cho các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao, … do mình tổ chức, với mục đích bù đắp chi phí cho các hoạt động đó.

 

Điều 8:
Giải thể Hội

 1. Việc giải thể và thanh lý tài sản Liên hiệp Hội được thực hiện theo bộ luân dân sự cộng hòa Séc năm 2014.
 2. Sau khi Đại hôi hội viên hoặc Đại hội đại biểu hội viên quyết định giải thể, Liên hiệp Hội sẽ thành lập Ban giải thể với nhiệm vụ thanh quyết toán tài sản, nợ nần của Liên hiệp Hôi theo luật định. Trong trường hợp phân chia tài sản còn lại phải thực hiện đúng phần của các thành viên đóng góp trong Liên hiệp Hội.

Bản điều lệ này đã được thông qua bằng 100% số phiếu thuận trong Đại hội lần thứ nhất, Liên hiệp Hội người VN tại châu Âu, diễn ra vào ngày 29.10.2016 tại Praha.

 

TM BCH LIÊN HIỆP HỘI NGƯỜI VN TẠI CHÂU ÂU

CHỦ TỊCH

Hoàng Đình Thắng